NHĂM MỤC ĐÍCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LAO ĐỘNG VÀ NGUỒN NHÂN LỰC.
NGÀY 23/11/2018. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TƯ VẤN DU HỌC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG THIÊN THỦY-TTLC. ĐÃ KÝ KẾT BẢN HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ TRUNG TÂM VỀ VIỆC ĐẢM BẢO ĐẦU RA CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA NHÀ TRƯỜNG SAU KHI TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG.